• @shurshik

  Глобальное потепление

  Глобальное потепление

  холст, масло, 2018, 40х50 см


  141 1

 • @shurshik

  Андрей Люмес


 • @shurshik

  На полянку

  На полянку

  холст, масло, 2015, 50х60 см


  444 5

 • @shurshik

  У входа

  У входа

  Оргалит масло,2019,30х40


  224 1

 • @shurshik

  Тонкий слой

  Тонкий слой

  Оргалит масло,2019,30х40


  399 0

 • @shurshik

  Снежность

  Снежность

  холст, масло, 2019, 40х50 см


  153 0

 • @shurshik

  Рудбекия

  Рудбекия

  Холст, масло, 2019,40х35 см


  160 0

 • @shurshik

  Домой

  Домой

  Оргалит масло,2019,40х30


  413 4

 • @shurshik

  Озеро зимой

  Озеро зимой

  Оргалит масло,2019,30х40


  197 0

 • @shurshik

  Берег

  Берег

  холст, масло, 2019, 50х50 см


  145 0

 • @shurshik

  Облако

  Облако

  холст, масло, 2015, 40х50 см


  200 0

 • @shurshik

  Замело

  Замело

  холст, масло, 2017, 50х60 см


  228 2

 • @shurshik

  горы

  горы

  Холст, масло, 2017, 45х60


  271 0

 • @shurshik

  Зимний сад

  Зимний сад

  Оргалит масло,2019,30х40


  142 0

 • @shurshik

  Черемуха

  Черемуха

  холст, масло, 2016, 40х50 см


  301 4

 • @shurshik

  Пляж

  Пляж

  Холст, масло, 2017, 50х60 см


  251 0

 • @shurshik

  Дерево там такое

  Дерево там такое

  оргалит, масло, 2019, 20х30см


  157 0

 • @shurshik

  Пороги

  Пороги

  холст, масло, 2017, 40х50 см


  452 5

 • @shurshik

  Городок

  Городок

  Оргалит масло,2019,30х40


  68 2

 • @shurshik

  Мороз и солнце

  Мороз и солнце

  холст, масло, 2017, 50х60 см


  246 4

 • @shurshik

  Выпал снег

  Выпал снег

  холст, масло, 2019, 35х50


  154 0

 • @shurshik

  Волна

  Волна

  Оргалит масло,2019,30х40


  140 2

 • @shurshik

  лилия

  лилия

  Лилия


  112 3

 • @shurshik

  Лилия

  Лилия

  холст, масло, 2016,30х40


  148 1

 • @shurshik

  Лилия

  Лилия

  Холст, масло, 2018, 60х40


  58 0

 • @shurshik

  Сентябрь

  Сентябрь

  холст, масло, 2016,60х40


  233 2

 • @shurshik

  Родной домик

  Родной домик

  Холст, масло, 2018, 40х50


  230 4

 • @shurshik

  Мостик

  Мостик

  Холст, масло, 2017, 40х50


  223 0

 • @shurshik

  Крымский берег

  Крымский берег

  холст, масло, 2019, 50х60 см


  244 1

 • @shurshik

  Озеро

  Озеро

  холст, масло, 2017, 50х50 см


  232 0

 • @shurshik

  Волна

  Волна

  2015,35х40,Холст масло


  1636 16

 • @shurshik

  Пиво и рыба

  Пиво и рыба

  холст, масло, 2019, 40х50


  604 4

 • @shurshik

  Красные цветы

  Красные цветы

  2019,40х50,Оргалит масло


  356 1

 • @shurshik

  Томаты

  Томаты

  2015 ,40х45, Холст масло


  1643 15

 • @shurshik

  Горная река

  Горная река

  Холст масло 2019 40х50


  1227 9

 • @shurshik

  Дорожка куда надо

  Дорожка куда надо

  Холст, масло, 2017, 60х40


  376 4

 • @shurshik

  Скала Киселева

  Скала Киселева

  2018,40х45,Холст масло


  163 2

 • @shurshik

  хороший день

  хороший день

  2015,Холст масло 50х60


  111 2

 • @shurshik

  На острове

  На острове

  2017,холст масло 50х60


  173 0

 • @shurshik

  Морская птица

  Морская птица

  Холст масло 40х45 2017 г.


  1563 7

 • @shurshik

  Подсолнух

  Подсолнух

  2014 ,Холст масло 50х40


  610 3