• shurshik

  Люпины 2

  Люпины 2

  Оргалит масло, 2020, 40х50


  117 1

 • shurshik

  Андрей Люмес


 • shurshik

  Цикорий

  Цикорий

  Оргалит масло, 2020, 40х30


  181 1

 • shurshik

  Наташка

  Наташка

  Холст на картоне, масло 40х30, 2020


  388 1

 • shurshik

  Осенний месяц

  Осенний месяц

  Оргалит масло, 2020, 40х50


  408 5

 • shurshik

  Красный домик

  Красный домик

  Холст на картоне, масло 40х35, 2020


  188 3

 • shurshik

  Осенний натюрморт

  Осенний натюрморт

  Холст масло 40х45, 2019


  7 1

 • shurshik

  Ромашки 2

  Ромашки 2

  Оргалит масло, 2020, 40х30


  246 4

 • shurshik

  Неба синева

  Неба синева

  Оргалит масло, 2020, 40х50


  610 9

 • shurshik

  Морская

  Морская

  Оргалит, масло, 2020, 40х50 см


  194 1

 • shurshik

  Ромашки

  Ромашки

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  185 1

 • shurshik

  Смородина

  Смородина

  Оргалит масло, 2020, 40х30


  17 1

 • shurshik

  Поле

  Поле

  холст, масло, 2017, 60х50 см


  88 1

 • shurshik

  Дворик

  Дворик

  Оргалит масло, 2020, 40х30


  118 0

 • shurshik

  Поймать такси

  Поймать такси

  Оргалит масло, 2020, 40х30


  259 1

 • shurshik

  Одуванчик

  Одуванчик

  Оргалит масло, 2020, 30х40


  180 0

 • shurshik

  Дорожка к морю

  Дорожка к морю

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  161 0

 • shurshik

  Лесная герань

  Лесная герань

  Холст, масло, 2017, 35х40


  451 8

 • shurshik

  Крымский берег 1

  Крымский берег 1

  холст, масло, 2016, 35х40 см


  1527 16

 • shurshik

  Васильки

  Васильки

  Оргалит масло, 2020, 30х40


  801 3

 • shurshik

  Скоро весна

  Скоро весна

  Оргалит масло, 2020, 30х40


  170 1

 • shurshik

  Бархатцы

  Бархатцы

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  215 3

 • shurshik

  Река Сура

  Река Сура

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  175 1

 • shurshik

  Нежные цветочки

  Нежные цветочки

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  317 2

 • shurshik

  Равнина

  Равнина

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  184 1

 • shurshik

  домик

  домик

  Холст на картоне, масло 25х35, 2020


  98 2

 • shurshik

  Бархатцы

  Бархатцы

  Холст масло 40х45, 2020


  468 7

 • shurshik

  чайник

  чайник

  Холст масло 35х40 , 2020


  79 1

 • shurshik

  графинчик

  графинчик

  Холст на картоне, масло 25х30, 2020


  269 3

 • shurshik

  Горох

  Горох

  Оргалит масло 30х40 , 2020


  273 2

 • shurshik

  Тает

  Тает

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  166 1

 • shurshik

  На даче

  На даче

  Оргалит масло, 2018 40х30


  453 3

 • shurshik

  Распогодилось

  Распогодилось

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  166 2

 • shurshik

  деревня

  деревня

  2020г холст на картоне, масло 30х25


  95 2

 • shurshik

  Пороги

  Пороги

  2020г оргалит масло 30х40


  333 3

 • shurshik

  Чай готов

  Чай готов

  2020г Холст на картоне, масло 30х25


  194 1

 • shurshik

  Измайловский парк

  Измайловский парк

  Оргалит масло, 2019, 33х26


  340 1

 • shurshik

  В тени

  В тени

  Оргалит масло, 2019, 44х33


  193 0

 • shurshik

  Вечерний Арбат

  Вечерний Арбат

  2020г Холст на картоне. Масло 30х25


  257 0

 • shurshik

  Пешком не на лыжах

  Пешком не на лыжах

  Картон, масло 25х35 2020г


  752 4

 • shurshik

  Глобальное потепление

  Глобальное потепление

  холст, масло, 2018, 40х50 см


  145 1

 • shurshik

  На полянку

  На полянку

  холст, масло, 2015, 50х60 см


  490 5

 • shurshik

  У входа

  У входа

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  314 1

 • shurshik

  Тонкий слой

  Тонкий слой

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  399 0

 • shurshik

  Снежность

  Снежность

  холст, масло, 2019, 40х50 см


  151 0

 • shurshik

  Домой

  Домой

  Оргалит масло, 2019, 40х30


  418 4

 • shurshik

  Озеро зимой

  Озеро зимой

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  201 0

 • shurshik

  Берег

  Берег

  холст, масло, 2019, 50х50 см


  173 1

 • shurshik

  Облако

  Облако

  холст, масло, 2015, 40х50 см


  198 0

 • shurshik

  Замело

  Замело

  холст, масло, 2017, 50х60 см


  227 2

 • shurshik

  горы

  горы

  Холст, масло, 2017, 45х60


  292 1

 • shurshik

  Зимний сад

  Зимний сад

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  140 0

 • shurshik

  Черемуха

  Черемуха

  холст, масло, 2016, 40х50 см


  302 4

 • shurshik

  Пляж

  Пляж

  Холст, масло, 2017, 50х60 см


  251 0

 • shurshik

  Дерево там такое

  Дерево там такое

  оргалит, масло, 2019, 20х30см


  155 0

 • shurshik

  Пороги

  Пороги

  холст, масло, 2017, 40х50 см


  452 5

 • shurshik

  Городок

  Городок

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  66 2

 • shurshik

  Мороз и солнце

  Мороз и солнце

  холст, масло, 2017, 50х60 см


  247 4

 • shurshik

  Выпал снег

  Выпал снег

  холст, масло, 2019, 35х50


  152 0

 • shurshik

  Волна

  Волна

  Оргалит масло, 2019, 30х40


  138 2

 • shurshik

  лилия

  лилия

  Лилия


  108 3

 • shurshik

  Лилия

  Лилия

  холст, масло, 2016, 30х40


  148 1

 • shurshik

  Лилия

  Лилия

  Холст, масло, 2018, 60х40


  56 0

 • shurshik

  Сентябрь

  Сентябрь

  холст, масло, 2016, 60х40


  232 2

 • shurshik

  Родной домик

  Родной домик

  Холст, масло, 2018, 40х50


  231 4

 • shurshik

  Мостик

  Мостик

  Холст, масло, 2017, 40х50


  219 0

 • shurshik

  Крымский берег

  Крымский берег

  холст, масло, 2019, 50х60 см


  240 1

 • shurshik

  Озеро

  Озеро

  холст, масло, 2017, 50х50 см


  235 0

 • shurshik

  Волна

  Волна

  2015, 35х40, Холст масло


  1643 16

 • shurshik

  Пиво и рыба

  Пиво и рыба

  холст, масло, 2019, 40х50


  615 4

 • shurshik

  Красные цветы

  Красные цветы

  2019, 40х50, Оргалит масло


  357 1

 • shurshik

  Томаты

  Томаты

  2015 , 40х45, Холст масло


  1653 15

 • shurshik

  Горная река

  Горная река

  Холст масло 2019 40х50


  1236 9

 • shurshik

  Дорожка куда надо

  Дорожка куда надо

  Холст, масло, 2017, 60х40


  376 4

 • shurshik

  Скала Киселева

  Скала Киселева

  2018, 40х45, Холст масло


  164 2

 • shurshik

  хороший день

  хороший день

  2015, Холст масло 50х60


  113 2

 • shurshik

  На острове

  На острове

  2017, холст масло 50х60


  174 0

 • shurshik

  Морская птица

  Морская птица

  Холст масло 40х45 2017 г


  1576 7

 • shurshik

  Подсолнух

  Подсолнух

  2014 , Холст масло 50х40


  611 3

 • shurshik

  фрукт

  фрукт

  2015


  306 4

 • shurshik

  Пижма

  Пижма

  2019, 40х50, Холст масло


  643 4

 • shurshik

  Люпины

  Люпины

  Холст, масло, 2019, 40х60


  400 1

 • shurshik

  цветы

  цветы

  2018 холст масло 40х45


  465 3

 • shurshik

  Банька

  Банька


  322 1

 • shurshik

  горный ручей

  горный ручей

  холст, масло, 2017, 50х60 см


  2403 13

 • shurshik

  Волна

  Волна

  2018 50х50 холст, масло


  959 4

 • shurshik

  У реки

  У реки

  холст, масло, 2019, 40х45см


  211 1

 • shurshik

   Туман над водой

  Туман над водой

  Холст, масло, 2018, 35х45


  501 4