• timursh

  Neural network

  Neural network

  2019, ручка


  0 0

 • timursh

  Timur


 • timursh

  Бесконечность

  Бесконечность

  2019, ручка


  60 1

 • timursh

  Pomegranate

  Pomegranate

  2019, ручка


  0 0

 • timursh

  Gold fish

  Gold fish

  2019, ручка


  0 0

 • timursh

  Hills

  Hills

  2019, ручка, фломастер


  0 0

 • timursh

  Clouds

  Clouds

  2019, ручка


  0 0

 • timursh

  Transformation

  Transformation

  2019, ручка


  0 0

 • timursh

  Coca-Kola

  Coca-Kola

  2018, фломастер


  0 0

 • timursh

  Гора

  Гора

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Gray

  Gray

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Холмы

  Холмы

  2018, карандаш


  0 0

 • timursh

  Озеро

  Озеро

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Ассиметрия

  Ассиметрия

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Узор

  Узор

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Face

  Face

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Kite

  Kite

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Edge

  Edge

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Frame

  Frame

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Flaming tree

  Flaming tree

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Loneliness

  Loneliness

  2018, ручка


  0 0

 • timursh

  Pomegranate

  Pomegranate

  2020, 30×40 , акрил, бумага


  0 0

 • timursh

  Спираль времени

  Спираль времени

  2020, 30×40 , бумага, акрил


  0 0

 • timursh

  Новозеландские холмы

  Новозеландские холмы

  2020, 30×40, акрил, бумага


  0 0

 • timursh

  Tree of life

  Tree of life

  2020, 30×40, бумага, акрил


  85 0

 • timursh

  Relativity

  Relativity

  2020, компьютерная графика


  0 0

 • timursh

  мозаика

  мозаика

  2020, 30×40 , картон, акрил


  0 0

 • timursh

  Timeless

  Timeless

  2020, 30×40 , бумага, акрил


  0 0

 • timursh

  Pomegranate

  Pomegranate

  Акрил, бумага, 2020


  0 0