• @vikvik777888

  Портал

  Портал

  2018, Бум. акв., пастель 60х80 см


  5 0

 • @vikvik777888

  Виктор Баландин


 • @vikvik777888

  Воспоминание

  Воспоминание

  Тонированная бумага, пастель 50х70 см 2016 год


  102 0

 • @vikvik777888

  Всё течёт...

  Всё течёт...

  Тон. бумага, пастель, акрил 50х70 см, 2016 г.


  71 1

 • @vikvik777888

  Астероиды

  Астероиды

  Картон, пастель, бронза 59х38 см 1992


  0 1

 • @vikvik777888

  Фантазия

  Фантазия

  Бумага, пастель 50х35 см, 2016


  10 2

 • @vikvik777888

  Снежный сон

  Снежный сон

  Бумага, пастель, 40х60 см, 2016


  2 1

 • @vikvik777888

  Закат

  Закат

  Б. акрил 42х60 см 2015


  14 3

 • @vikvik777888

  Летний сон

  Летний сон

  Б. акрил, акварель 42х60 см 2015


  4 0

 • @vikvik777888

  Утро рыбака 42х60 см 2010

  Утро рыбака 42х60 см 2010

  Б. акрил, акварель


  5 2

 • @vikvik777888

  Весенняя фантазия

  Весенняя фантазия

  Холст на картоне, акрил 40х60 см, 2010


  101 4

 • @vikvik777888

  Саша

  Саша

  Бумага, пастель 42х60 см 2015 г.


  34 2

 • @vikvik777888

  Ночь. Август.

  Ночь. Август.

  Тонир. бумага, пастель 42х60 см 2015 год


  37 1

 • @vikvik777888

  Воспоминание о горах

  Воспоминание о горах

  Тонир. бумага, пастель 42х60 см 2015 год


  37 0

 • @vikvik777888

  Зеленый сон

  Зеленый сон

  Б. акв. перо 30х42 см 2008


  40 3

 • @vikvik777888

  Жёлтый туман

  Жёлтый туман

  Б. акв. 36х58 см 2006 г.


  235 3

 • @vikvik777888

             *****         ...

             *****                                                                             &nbs… ❯❯❯


  0 0

 • @vikvik777888

  Синие замки-2 42х57 см, 2014 год

  Синие замки-2 42х57 см, 2014 год

  картон, акрил


  212 2

 • @vikvik777888

  Зимняя фантазия

  Зимняя фантазия

  Картон, акрил, 40х58 см 2013


  143 0

 • @vikvik777888

  Утро в долине

  Утро в долине

  Холст на картоне, акрил 40х60 см 2015


  112 2

 • @vikvik777888

  Зимняя фантазия

  Зимняя фантазия

  Батик, роспись 40х60 см, 2006


  106 1

 • @vikvik777888

  Осенний лес

  Осенний лес

  х.акрил 40х60 см,1999


  540 8

 • @vikvik777888

  У вершины

  У вершины

  холст на картоне, акрил 40х60 см 2014


  474 8

 • @vikvik777888

  Лето пришло!

  Лето пришло!

  Холст, акрил 40х60 см 2014


  353 4

 • @vikvik777888

  Лето

  Лето

  б.акв. 40х60 см 1997


  157 1

 • @vikvik777888

  В елях

  В елях

  б.акв. 39х55 см 2006


  195 0

 • @vikvik777888

  На волнах памяти

  На волнах памяти

  Батик, шелк 60х4о см 2003


  7 2

 • @vikvik777888

  Зимний сон

  Зимний сон

  Батик, шелк 29х49 см 2005


  17 1

 • @vikvik777888

  Космическая фантазия

  Космическая фантазия

  Батик, шелк 55х40 см 2002


  35 3

 • @vikvik777888

  Миры

  Миры

  Компьютерная графика 30х42 см 2009


  125 3

 • @vikvik777888

  Мгновения

  Мгновения

  Компьютерная графика 30х42 см 2009


  33 2

 • @vikvik777888

  Снежный сон

  Снежный сон

  Батик, шелк 60х409 см 2008


  251 6

 • @vikvik777888

  Лето

  Лето

  Батик, шелк 60х40 см 2009


  69 0

 • @vikvik777888

  Тишина

  Тишина

  Картон, акрил 53х33 см 2005


  402 5

 • @vikvik777888

  У красной горы

  У красной горы

  Картон, акрил 40х60 см 2008


  619 9

 • @vikvik777888

  Ночь у Большого Камня

  Ночь у Большого Камня

  Б. акв. темпера 45х60 1986


  173 2

 • @vikvik777888

  Осенняя дымка

  Осенняя дымка

  б. аквв. пастель 30х42 2010


  206 3

 • @vikvik777888

  В чаще

  В чаще

  б. см. техника 30х42 см 2010


  228 4

 • @vikvik777888

  Красные крыши

  Красные крыши

  к. акрил 47х35 см 2008


  248 2

 • @vikvik777888

  Пик Тришул, Гималаи

  Пик Тришул, Гималаи

  холст, масло 60х80 см 2000 г.


  579 10