• vikvik777888

  Портал

  Портал

  2018, Бум. акв., пастель 60х80 см


  5 0

 • vikvik777888

  Виктор Баландин


 • vikvik777888

  Воспоминание

  Воспоминание

  Тонированная бумага, пастель 50х70 см 2016 год


  102 0

 • vikvik777888

  Всё течёт...

  Всё течёт...

  Тон. бумага, пастель, акрил 50х70 см, 2016 г


  73 1

 • vikvik777888

  Астероиды

  Астероиды

  Картон, пастель, бронза 59х38 см 1992


  0 1

 • vikvik777888

  Фантазия

  Фантазия

  Бумага, пастель 50х35 см, 2016


  10 2

 • vikvik777888

  Снежный сон

  Снежный сон

  Бумага, пастель, 40х60 см, 2016


  2 1

 • vikvik777888

  Закат

  Закат

  Б. акрил 42х60 см 2015


  14 3

 • vikvik777888

  Летний сон

  Летний сон

  Б. акрил, акварель 42х60 см 2015


  4 0

 • vikvik777888

  Утро рыбака 42х60 см 2010

  Утро рыбака 42х60 см 2010

  Б. акрил, акварель


  5 2

 • vikvik777888

  Весенняя фантазия

  Весенняя фантазия

  Холст на картоне, акрил 40х60 см, 2010


  98 4

 • vikvik777888

  Саша

  Саша

  Бумага, пастель 42х60 см 2015 г


  28 2

 • vikvik777888

  Ночь. Август.

  Ночь. Август.

  Тонир. бумага, пастель 42х60 см 2015 год


  31 1

 • vikvik777888

  Воспоминание о горах

  Воспоминание о горах

  Тонир. бумага, пастель 42х60 см 2015 год


  31 0

 • vikvik777888

  Зеленый сон

  Зеленый сон

  Б. акв. перо 30х42 см 2008


  34 3

 • vikvik777888

  Жёлтый туман

  Жёлтый туман

  Б. акв. 36х58 см 2006 г


  232 0

 • vikvik777888

             *****         ...

             *****                                                                             &nbs… ❯❯❯


  0 0

 • vikvik777888

  Синие замки-2 42х57 см, 2014 год

  Синие замки-2 42х57 см, 2014 год

  картон, акрил


  204 2

 • vikvik777888

  Зимняя фантазия

  Зимняя фантазия

  Картон, акрил, 40х58 см 2013


  136 0

 • vikvik777888

  Утро в долине

  Утро в долине

  Холст на картоне, акрил 40х60 см 2015


  98 2

 • vikvik777888

  Зимняя фантазия

  Зимняя фантазия

  Батик, роспись 40х60 см, 2006


  93 1

 • vikvik777888

  Осенний лес

  Осенний лес

  х.акрил 40х60 см, 1999


  518 8

 • vikvik777888

  У вершины

  У вершины

  холст на картоне, акрил 40х60 см 2014


  453 8

 • vikvik777888

  Лето пришло!

  Лето пришло!

  Холст, акрил 40х60 см 2014


  349 4

 • vikvik777888

  Лето

  Лето

  б.акв. 40х60 см 1997


  158 1

 • vikvik777888

  В елях

  В елях

  б.акв. 39х55 см 2006


  188 0

 • vikvik777888

  На волнах памяти

  На волнах памяти

  Батик, шелк 60х4о см 2003


  7 2

 • vikvik777888

  Зимний сон

  Зимний сон

  Батик, шелк 29х49 см 2005


  17 1

 • vikvik777888

  Космическая фантазия

  Космическая фантазия

  Батик, шелк 55х40 см 2002


  29 3

 • vikvik777888

  Миры

  Миры

  Компьютерная графика 30х42 см 2009


  117 3

 • vikvik777888

  Мгновения

  Мгновения

  Компьютерная графика 30х42 см 2009


  27 2

 • vikvik777888

  Снежный сон

  Снежный сон

  Батик, шелк 60х409 см 2008


  240 6

 • vikvik777888

  Лето

  Лето

  Батик, шелк 60х40 см 2009


  69 0

 • vikvik777888

  Тишина

  Тишина

  Картон, акрил 53х33 см 2005


  386 5

 • vikvik777888

  У красной горы

  У красной горы

  Картон, акрил 40х60 см 2008


  594 9

 • vikvik777888

  Ночь у Большого Камня

  Ночь у Большого Камня

  Б. акв. темпера 45х60 1986


  172 2

 • vikvik777888

  Осенняя дымка

  Осенняя дымка

  б. аквв. пастель 30х42 2010


  199 3

 • vikvik777888

  В чаще

  В чаще

  б. см. техника 30х42 см 2010


  226 4

 • vikvik777888

  Красные крыши

  Красные крыши

  к. акрил 47х35 см 2008


  235 2

 • vikvik777888

  Пик Тришул, Гималаи

  Пик Тришул, Гималаи

  холст, масло 60х80 см 2000 г


  574 10

 • vikvik777888

  Сон

  Сон

  Батик, шелк 40х60 см 2003


  68 2

 • vikvik777888

  Долина храмов

  Долина храмов

  холст, акрил 61х80 см 2006


  272 7

 • vikvik777888

  Скоро весна

  Скоро весна

  бумага, акварель 2004 30х40 см


  5 0

 • vikvik777888

  У Алешкиного моста

  У Алешкиного моста

  Б. кар. 2006


  89 1

 • vikvik777888

  Людмила

  Людмила

  Б. тушь, перо


  0 0

 • vikvik777888

  Павел Иванович

  Павел Иванович

  б. уголь


  77 2

 • vikvik777888

  Татьяна

  Татьяна

  б. уголь


  95 1

 • vikvik777888

  Сергей

  Сергей

  б.кар


  0 0

 • vikvik777888

  Рустам

  Рустам

  б. уголь 1992


  24 3

 • vikvik777888

  Наташа

  Наташа

  Б. пастель 1992


  74 0

 • vikvik777888

  Синяя вершина

  Синяя вершина

  ДВП, акрил 45х72 см 2012


  447 12

 • vikvik777888

  Закат

  Закат

  ДВП, акрил 40х62 см 2010


  339 6

 • vikvik777888

  Синяя шляпа

  Синяя шляпа

  ДВП, темпера 1999 40х60 см


  0 0

 • vikvik777888

  Стрекоза

  Стрекоза

  Батик, шелк 2003


  126 3

 • vikvik777888

  Пять солнц

  Пять солнц

  бумага, акварель 38х54 см 2005


  486 10

 • vikvik777888

  Цветы и ели

  Цветы и ели

  батик, шелк 2004


  321 3

 • vikvik777888

  У моря

  У моря

  Батик, шелк 40х60 см 2006


  353 4

 • vikvik777888

  Звездная фантазия

  Звездная фантазия

  Картон, пастель 1992 53х40 см


  32 0

 • vikvik777888

  Стрекозы над городом

  Стрекозы над городом

  Батик, шёлк, роспись 2000


  4 1

 • vikvik777888

  Затерянные в лесу

  Затерянные в лесу

  батик, шёлк 30х45 см 1999 В частной коллекции


  9 1

 • vikvik777888

  Черная башня

  Черная башня

  бумага, акварель, акрил 42х60 см 2010


  131 1

 • vikvik777888

  К иным берегам

  К иным берегам

  Холст, акрил 50х75 см 2011


  551 7

 • vikvik777888

  Вершина

  Вершина

  ДВП, акрил 40х60 см


  332 5

 • vikvik777888

  Фантазия с храмом

  Фантазия с храмом

  холст на картоне, акрил 40х50 см 2009 В частной коллекции


  714 11

 • vikvik777888

  Зимняя фантазия

  Зимняя фантазия

  Бумага, акварель 40х60 1996 В частном собрании


  394 5

 • vikvik777888

  Розовое утро

  Розовое утро

  холст, акрил 42х60 2010


  174 8

 • vikvik777888

  Сияние

  Сияние

  холст, акрил 42х60 2010 В частном собрании


  287 7

 • vikvik777888

  Вечер

  Вечер

  холст, акрил 2010 40х60 см


  219 3

 • vikvik777888

  Острова

  Острова

  ДВП, акрил 2002 48х72 см


  0 0

 • vikvik777888

  В горах мое сердце

  В горах мое сердце

  ДВП, акрил 2002 в частной коллекции


  294 8

 • vikvik777888

  Синий ветер

  Синий ветер

  ДВП, акрил 48х74 2012


  460 6

 • vikvik777888

  Тишина

  Тишина

  ДВП, акрил 41х60 см 2007, в частной коллекции


  233 6

 • vikvik777888

  Миры текут

  Миры текут

  батик, шелк 2002 В частной коллекции


  215 6

 • vikvik777888

  Фантастический букет

  Фантастический букет

  батик, шелк 2000 54х36 см


  141 4

 • vikvik777888

  В лунном свете

  В лунном свете

  бумага, акварель 1982 34х46 см


  160 2

 • vikvik777888

  Желтый туман

  Желтый туман

  бумага, акварель 2006 38х59 см


  299 3

 • vikvik777888

  Синие замки

  Синие замки

  ДВП, акрил 2010 65х45 см


  368 8

 • vikvik777888

  Город

  Город

  ДВП, акрил 2010 40х60 см


  217 2

 • vikvik777888

  Морозная фантазия

  Морозная фантазия

  бумага, акрил 42х60 см 2010


  106 1

 • vikvik777888

  Затерянный город

  Затерянный город

  бумага, акрил 40х60 см 2010


  338 5

 • vikvik777888

  Осенние кусты

  Осенние кусты

  бумага, акрил 2010 40х60 см


  170 2

 • vikvik777888

  Красный закат-2

  Красный закат-2

  холст, акрил 2010 40х60см


  390 3

 • vikvik777888

  Красный закат

  Красный закат

  ДВП, акрил 33х53 2005


  514 7

 • vikvik777888

  Осенние горы

  Осенние горы

  Холст, масло 2008 По впечатлению от гор Заилийского Алатау


  122 4